મેન્યુઅલ બેડ ફેક્ટરી, સપ્લાયર્સ - ચાઇના મેન્યુઅલ બેડ ઉત્પાદકો