ઇમરજન્સી ટ્રાન્સફર સ્ટ્રેચર ફેક્ટરી, સપ્લાયર્સ - ચાઇના ઇમરજન્સી ટ્રાન્સફર સ્ટ્રેચર ઉત્પાદકો