ઇલેક્ટ્રિક બેડ ફેક્ટરી, સપ્લાયર્સ - ચાઇના ઇલેક્ટ્રિક બેડ ઉત્પાદકો